Όροι χρήσης

Ο παρόν ιστότοπος («www.SteamTuners.gr») αποτελεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS» το οποίο ανήκει στην Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «STEAMTUNERS», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 130201301000, Α.Φ.Μ.: 800576040 Δ.Ο.Υ.  Α’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Δ΄, Η΄) και η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, οδός ΜΕΓΙΣΤΗΣ, αριθμός 27.

Η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «STEAMTUNERS» αποτελεί ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρία που δραστηριοποιείται κατά βάση στο λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών καπνιστού, ειδών Ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και κάθε συναφών και παρεμφερών με τα ανωτέρω εμπορευμάτων, κατασκευασμένων ή σχεδιασμένων από κάθε είδους υλικό (μέταλλο, Ξύλο, Πλαστικό).

Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «STEAMTUNERS» παρέχει στους Δημιουργούς, Καταναλωτές, Χρήστες ή και στους απλούς Επισκέπτες της, τις υπηρεσίες της μέσω του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «STEAMTUNERS».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και να προβούν σε επίσκεψη, περιήγηση ή και συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS» μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

1.1 Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Δημιουργού, του Καταναλωτή, του Χρήστη ή και του απλού Επισκέπτη (εφεξής «εσείς», «εσάς», ή και «Δημιουργός, Καταναλωτής, Χρήστης και Επισκέπτης») και της Εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο «STEAMTUNERS». Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.SteamTuners.gr» (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «STEAMTUNERS» ή και «www.SteamTuners.gr») καθώς και η χρήση των όποιων παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίοι στο σύνολό τους καλούνται «το Συμφωνητικό»).

1.2 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν την 16-6-2014. Η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «STEAMTUNERS» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους Δημιουργούς, τους Καταναλωτές, τους Χρήστες και τους Επισκέπτες μέσω του Δικτυακού Τόπου «STEAMTUNERS». Οι Δημιουργοί, οι Καταναλωτές, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την περιήγηση/χρήση των παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση-επίσκεψη του «STEAMTUNERS».

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό:

 1. «Η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «STEAMTUNERS» είναι Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρία, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 130201301000, Α.Φ.Μ.: 800576040 Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, οδός Μεγίστης, αριθμός 27.
 1. «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «STEAMTUNERS» ή και «www.SteamTuners.gr» είναι η ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που διατηρεί η ανωτέρω Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρία και συμπεριλαμβάνει το «περιεχόμενο» και τις «υπηρεσίες».
 2. «Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω ιστοσελίδα.
 3. «Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, επιμορφωτικό ή συμβουλευτικό είτε διαφημιστικό.
 4. «Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της ιστοσελίδας.
 5. «Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της ιστοσελίδας.
 6. «Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
 7. «Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS».
 8. «Δημιουργός» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρίας προκειμένου να προβάλλει και παράλληλα να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα του στους Χρήστες και εν δυνάμει Καταναλωτές.
 9. «Χρήστης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας και δημιουργεί ένα Λογαριασμό στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «STEAMTUNERS».
 10. «Καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «STEAMTUNERS» και προβαίνει τελικά σε αγορά προϊόντων μέσω αυτής.
 11. «Επισκέπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «STEAMTUNERS».
 12. Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Επισκέπτη ως Χρήστη στον συγκεκριμένο Δικτυακό Τόπο «www.SteamTuners.gr».
 13. «Κατάστημα» είναι η το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Δημιουργού το οποίο και φιλοξενείται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας «STEAMTUNERS».
 14. «Προϊόν» είναι το αντικείμενο του Δημιουργού που διατίθεται προς πώληση μέσω του «STEAMTUNERS».
 15. «Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων από εσάς προϊόντων αγοράς. Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, να προσθέτετε και να αφαιρείτε είδη, όπως θα κάνατε και σε ένα κανονικό κατάστημα.

3.1 Εφαρμογή όρων και προϋποθέσεων: Η χρήση των υπηρεσιών και της Δικτυακής Τοποθεσίας «www.SteamTuners.gr» εν γένει, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν Συμφωνητικό. Οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο «STEAMTUNERS» θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

3.2 Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «STEAMTUNERS» και κατ’επέκταση η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία (π.χ. Δημιουργία Καταστήματος, Δημιουργία Λογαριασμού, Αγορά Προϊόντων κτλ), επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.3 Κάθε Δημιουργός, Καταναλωτής, Χρήστης και Επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι κατά τη χρήση των υπηρεσιών του «STEAMTUNERS» θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Συμφωνεί δε, να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών από Δημιουργούς, Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες που δεν πληρούν τα ανωτέρω.

3.4 Η Εταιρία μέσω του «STEAMTUNERS» δίνει την δυνατότητα στους Δημιουργούς, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε και νομικά πρόσωπα, να προωθήσουν τα προϊόντα τους στους Επισκέπτες, Χρήστες και οιονεί Καταναλωτές του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος, σε συγκεκριμένες τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται την εκάστοτε φορά και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

3.5 Είναι υποχρεωτικό να δημιουργήσετε προσωπικό Λογαριασμό για να κάνετε οποιαδήποτε αγορά από το «www.SteamTuners.gr». Δημιουργώντας τον προσωπικό σας Λογαριασμό, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μην απαιτείται η επανάληψη της καταχώρησης τους σε κάθε παραγγελία σας, καθώς και για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το Καλάθι Αγορών.

3.6 Για να χρησιμοποιήσετε τη Δικτυακή Τοποθεσία «www.SteamTuners.gr» και εν γένει τις υπηρεσίες της, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

3.7 Οι Δημιουργοί και οι Καταναλωτές θα πρέπει απαραίτητα να είναι νόμιμοι κάτοχοι της πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους και με την οποία λαμβάνουν μέρος στις οποιεσδήποτε υπηρεσίες του «www.SteamTuners.gr». Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας, εάν ο Δημιουργός ή/και ο Καταναλωτής δεν είναι νόμιμοι κάτοχοι αυτής ή δεν έχουν τη νόμιμη έγκριση χρήσης αυτής του νόμιμου κατόχου της.

3.8 Κανόνες Ασφαλείας:

(α) Απαγορεύεται οι Δημιουργοί, Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας «www.SteamTuners.gr», όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Δημιουργό, Καταναλωτή, Χρήστη και Επισκέπτη ή να κάνουν σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης (ii) να κάνουν προσπάθειες να διερευνήσουν ή να δοκιμάσουν τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσουν μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν την υπηρεσία σε οποιανδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο , (iv) να στέλνουν αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (v) να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

(β) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Εταιρία θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις Αστυνομικές Αρχές στην δίωξη εκείνων που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

3.9 Οι Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες της ιστοσελίδας «www.SteamTuners.gr» δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα για την χρήση της σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Παρ’όλα αυτά, η ιστοσελίδα «www.SteamTuners.gr» μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες να λειτουργούν υπό και να ανήκουν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών. Οι τρίτοι αυτοί πιθανόν να χρεώνουν κάποιο τέλος για την χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας τους. Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Όταν το «STEAMTUNERS» παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις στην ιστοσελίδα, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση και για λόγους πληροφόρησης. Η Εταιρία και κατ’επέκταση το «STEAMTUNERS» κατά κανέναν τρόπο δεν εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ορθές ούτε φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Τμήματα του λογισμικού του «STEAMTUNERS» για κινητές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν υλικό προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα, η χρήση του οποίου αναγνωρίζεται από το «STEAMTUNERS». Επίσης, θα υπάρχουν επιμέρους και συγκεκριμένοι όροι που θα ισχύουν για τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών για κινητές συσκευές του «STEAMTUNERS».

5.1 Στη δημιουργία καταστήματος μπορεί να προβεί κάθε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο άνω των δεκαοκτώ (18) ετών που επιθυμεί να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντά του κατόπιν δημιουργίας του δικού του καταστήματος στο Ηλεκτρονικού Κατάστημα της Εταιρίας «STEAMTUNERS» (Shop in Shop).

5.2 Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση πρέπει να είναι χειροποίητα ή και μεταποιημένα αλλά σε καμία περίπτωση βιομηχανοποιημένα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προϊόντων που προβάλλονται μέσω του «STEAMTUNERS» οφείλουν να είναι άριστης ποιότητας με αποτέλεσμα τη διάρκεια στο χρόνο των εν λόγω προϊόντων. Ο Δημιουργός μπορεί να διαθέσει προς πώληση συγκεκριμένα προϊόντα που υπάγονται στις εξής κατηγορίες: κοσμήματα, είδη ένδυσης ή υπόδησης και αξεσουάρ, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, έργα τέχνης, είδη δώρων, είδη σπιτιού, είδη για το παιδί, εν γένει οικιακά σκεύη και διακοσμητικά, καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς, καθώς και συναφή και παρεμφερή με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατασκευασμένα ή σχεδιασμένα από κάθε είδους υλικό (μέταλλο, δέρμα, ύφασμα κτλ). Ρητά απαγορεύεται να διατεθούν προς πώληση μέσω του «STEAMTUNERS» παντός είδους τρόφιμα.

5.3 Για τη δημιουργία δικού του ηλεκτρονικού καταστήματος στο «STEAMTUNERS» ο Δημιουργός καλείται να καταβάλει πενήντα (50) Ευρώ συν Φ.Π.Α. για ποσότητα μέχρι και σαράντα (40) αναρτηθέντων προϊόντων που επιθυμεί να διαθέσει προς πώληση. Επισημαίνεται ρητά ότι το «STEAMTUNERS» επιφυλλάσεται παντός δικαιώματός του για αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμών.

5.4 Εάν ο Δημιουργός είναι ατομική επιχείρηση ή άλλης μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρία (Ο.Ε. Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) το κέρδος που λαμβάνει από την πώληση κάθε προϊόντος του είναι η καθαρή αξία του προϊόντος αυτού, αφαιρουμένου του 10% επί της καθαρής αυτής αξίας, ποσοστό που αποτελεί το ποσοστό προμήθειας του«STEAMTUNERS». Εάν ο Δημιουργός είναι ιδιώτης, το κέρδος που λαμβάνει από την πώληση κάθε προϊόντος του είναι η καθαρή αξία του προϊόντος αυτού, αφαιρουμένου του 12% επί της καθαρής αυτής αξίας, ποσοστό που αποτελεί το ποσοστό προμήθειας του «STEAMTUNERS». Τα ανωτέρω ποσοστά δύναται να αναπροσαρμοστούν από το «STEAMTUNERS» αφού βεβαίως προηγηθεί σχετική ενημέρωση των Δημιουργών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την προαναφερθείσα αυτή αναπροσαρμογή.

5.5 Κάθε Δημιουργός έχει την ευχέρεια να κοστολογεί τα δικά του χειροποίητα ή μεταποιημένα προϊόντα χωρίς την συγκατάθεση του «STEAMTUNERS» αρκεί οι τιμές πώλησης που θέτει να είναι στο μέτρο του λογικού για τον μέσο καταναλωτή. Οι ορισθείσες τιμές από τον Δημιουργό δε δύνανται να αυξηθούν μετά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης ενώ πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλα τα επίσημα online κανάλια (πχ Εtsy etc). Το «STEAMTUNERS» αφού συγκεντρώσει τα έσοδα από τις πωλήσεις κάθε Δημιουργού στο τέλος κάθε μήνα, αποδίδει στον κάθε Δημιουργό το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με βάση όσα εκτέθηκαν στις παραγράφους 5.3 και 5.4 του παρόντος.

5.6 Η διαδικασία λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος μέσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS» απαιτεί την υποβολή αιτήσεως από τον Δημιουργό και διαζευκτικά είτε α)την αποστολή φωτογραφιών των προϊόντων που θέλει να διαθέσει προς πώληση μέσω του καταστήματος που επιθυμεί να δημιουργήσει και οι οποίες δε μπορούν να ξεπερνούν συνολικά σε αριθμό τις δέκα (10), είτε β) τη γνωστοποίηση προς το «STEAMTUNERS» του συνδέσμου της σελίδας (link) των προϊόντων που θέλει να διαθέσει προς πώληση σε άλλον ιστότοπο (site) όπως για παράδειγμα στο «Facebook». Εν συνεχεία, η έγκριση ή η απόρριψη της αιτήσεως δημιουργίας καταστήματος υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του «STEAMTUNERS» προκειμένου να διασφαλιστούν τα υψηλά επίπεδα ποιότητας και αισθητικής που απαιτούνται από το ίδιο το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS» και τους Καταναλωτές του.

5.7 Το «STEAMTUNERS» δύναται να διακόψει τη λειτουργία ενός καταστήματος όταν αυτό δε συμμορφώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν χωρίς παράλληλα να έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που είχε καταβληθεί για το άνοιγμα και λειτουργία αυτού.

5.8 Το «STEAMTUNERS» προς καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, και με σκοπό την προώθηση των προϊόντων των Δημιουργών, δύναται να διοργανώνει Εκθέσεις (ή/και «Bazaar») πώλησης των προϊόντων των Δημιουργών σε φυσικούς χώρους, ανά τακτά ή και μη χρονικά διαστήματα, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία στους καταναλωτές, καθώς και την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα των δημιουργών δια ζώσης. Δεδομένου ότι το «STEAMTUNERS» συμμετέχει ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων των Δημιουργών, δίνει τη δυνατότητα στους Δημιουργούς να κοστολογούν οι ίδιοι ελεύθερα τα χειροποίητα ή μεταποιημένα προϊόντα που διαθέτουν προς πώληση χωρίς την συγκατάθεση του «STEAMTUNERS». Σε κάθε όμως περίπτωση, τα υπό πώληση στις διοργανωμένες από το «STEAMTUNERS» εκθέσεις προϊόντα θα πρέπει σε προηγούμενο της έκθεσης χρόνο να έχουν αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα των δημιουργών στο «STEAMTUNERS», και με τις ίδιες τιμές με αυτές που θα πωλούνται στην επικείμενη έκθεση. Και στην περίπτωση πώλησης των προϊόντων των Δημιουργών σε φυσικό χώρο, τα ποσοστά προμήθειας του «STEAMTUNERS» παραμένουν τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 5.4 του παρόντος, και θα αποδίδονται σε αυτούς κατά το συνήθη τρόπο και χρόνο και υπό τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί το «STEAMTUNERS».

6.1 Δε χρειάζεται να εγγραφείτε για να περιηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS». Ωστόσο, είναι απαραίτητη η δημιουργία Λογαριασμού για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλο το φάσμα της λειτουργικότητας της Δικτυακής Τοποθεσίας «www.SteamTuners.gr», για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που διατίθενται, καθώς και για να προβείτε σε αγορά σε προϊόντος και να καταστείτε «Δημιουργός» του «STEAMTUNERS». Με αυτόν τον τρόπο έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μη χρειάζεται να τα καταχωρείτε σε κάθε παραγγελία σας καθώς και να χρησιμοποιείτε το Καλάθι Αγορών. Επιπλέον, με τη δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωτικά emails από το «STEAMTUNERS». Τα ενημερωτικά newsletters, (εφόσον εκδοθούν), μπορείτε να λαμβάνετε με την εγγραφή στις λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτυακού Τόπου «www.SteamTuners.gr» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας αλλά και των Διεθνών Συμβάσεων. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών newsletters κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης του «STEAMTUNERS» αναφορικά με την επιθυμία σας αυτή. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

6.2 Εφόσον ο Επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου «www.SteamTuners.gr» συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το «STEAMTUNERS» στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

6.3 Ο Δικτυακός Τόπος «www.SteamTuners.gr» παρέχει στους Χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του Δικτυακού αυτού Τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο Επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει οριστεί (πλέον Χρήστης), θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον Δικτυακό Τόπο «www.SteamTuners.gr» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εν λόγω ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

6.4 Ο Δικτυακός Τόπος «www.SteamTuners.gr» διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμούς εάν διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να επιχειρήσει να αποκρύψει τη χρήση περισσότερους του ενός λογαριασμών εγγραφής ή εάν ένας Χρήστης εκτός Ελλάδος δηλώνει ότι είναι Χρήστης Ελλάδος ή εάν διακόπτει τη λειτουργία της Δικτυακής Τοποθεσίας ή της υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο.

GDPR

Στην Steam Tuners που εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη Αθήνα με διεύθυνση Μεγίστης αρθ.  27 (ΑΦΜ 800576040 /ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) (εφεξής «Η Εταιρεία») σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητά μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») έχει θεσπιστεί από εμάς με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της Εταιρείας μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Στην Steam Tuners, έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και για τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Οι αρχές μας και οι αξίες μας
 • Σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, σε προτεραιότητα της εταιρείας μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
 • Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των πελατών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
 • Δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο ή από τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.
 • Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

 1. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της παρούσας συναλλαγής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα προσωπικά σας στοιχεία ( π.χ. το ονοματεπώνυμο σας, το φύλο σας και το ΑΦΜ σας )
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φαξ)

 

 1. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα είτε στην ιστοσελίδα μας είτε στο e shop για να προχωρήστε στην παραγγελία σας και στην αγορά ενός προϊόντος.
 • Όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά με κάποιο συνεργάτη μας για να προχωρήστε στην παραγγελία σας και στην αγορά ενός προϊόντος.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας.

 

 1. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με διάφορους τρόπους – αυτό που κάνουμε εξαρτάται από τις πληροφορίες. Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν λεπτομερώς σε αυτό το θέμα, δείχνοντας τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε.

Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας

Πώς χρησιμοποιούμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας

 

Γιατί;

Εξυπηρετώντας τις αγορές σας

 

Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας (είναι αδύνατο να σας στείλουμε παραγγελία, εάν δεν χρησιμοποιήσουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας)

Για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε το τιμολόγιο αγοράς. 

Για να εξασφαλίσετε την εγγύηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε, με βάση τα ειδικώς οριζόμενα στην μεταξύ μας συναλλαγή.

Σας στέλνουμε ενημερωτικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS όπως πχ ενημερώσεις για την εκτέλεση της παραγγελία σας

Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας

(ώστε να μπορούμε να σας πληροφορήσουμε πότε έρχεται η παραγγελία σας)

Στέλνοντας σε σας πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Για να σας ενημερώνουμε.

Αυτές οι πληροφορίες στέλνονται μόνο με την συγκατάθεσή σας

 

Ταυτοποίηση του συναλλασσομένου με την εταιρεία μας

Για να αποτρέψουμε τυχόν λάθος στην εκτέλεση της παραγγελίας σας. Για να σας ειδοποιούμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική σας παραγγελία μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

Για την επικοινωνία σας μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου, ή άλλων μέσων, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, με την παραλαβή του προϊόντος μας, όπως ενδεικτικά για απαιτήσεις σε ερωτήσεις, παράπονα ή επιστροφές επί των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Για την ανάθεση της αναζήτησης τυχόν αλλαγών, ακυρώσεων ή επιστροφών σας, σε κάθε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συναλλαγής μας.  

 

Το ιστορικό παραγγελιών σας

Τί ζητήσατε κατά την παραγγελία σας – για παράδειγμα, τα στοιχεία της παραγγελίας μέσω τηλεφώνου ή επιτόπου στο κατάστημα.

Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά

Γιατί;

 

Εξυπηρετώντας τις αγορές σας

Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας, αφού προσμένετε την καλύτερη εξυπηρέτηση από εμάς

Παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη

 

Έτσι, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση ως πελάτης

 

Πληροφορίες για το φύλο σας / Τι κάνουμε όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας και σας ζητάμε το φύλο σας, ήτοι άνδρας ή γυναίκα

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες από το φύλο

 

Γιατί;

 

Λόγω διαφοροποίησης των προϊόντων μας ανά φύλο  

Για προωθητικές ενέργειες των προϊόντων μας

Έτσι, μπορείτε γρήγορα να λάβετε πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο προϊόν, που αφορά μόνο εσάς, ανάλογα με το αν είστε άντρας ή γυναίκα 

 

Η συλλογή λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείων αλληλογραφίας σε κληρώσεις και διαγωνισμούς

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις τα στοιχεία σε διαγωνισμούς και κληρώσεις

Γιατί;

 

Μόνο για την συμμετοχή σας στις συγκεκριμένες κληρώσεις και διαγωνισμούς

Αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας δεν μπορείτε να συμμετέχετε και να κερδίσετε!

 

Δεν χρειάζεται να μας δώσετε οποιαδήποτε από αυτές τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν δεν το κάνετε, ίσως να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά σας από το e shop μας ή το κατάστημά. Αλλά αυτή είναι η επιλογή σας – και το σεβόμαστε αυτό.

 

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα , καθώς και τα στοιχεία που αφορούν οποιαδήποτε ηλεκτρονική σας αγορά για να εκδίδουμε το τιμολόγιό σας και να σας ενημερώνουμε για την ορθή αποστολή και λήψη, από εσάς, της παραγγελίας σας, καθώς και για να διαχειριστούμε, να παρέχουμε, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και να επεξεργάζονται από την εταιρεία μας για τους παραπάνω σκοπούς, που κρίνονται απαραίτητοι για την εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης καθώς και για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, και για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσης μας με δικαστικές αποφάσεις ή διατάξεις του νόμου, οδηγιών, κανόνων, εγκύκλιων.

Επιπλέον και εφόσον εσείς το επιθυμείτε ρητώς σύμφωνα με τη λίστα συγκατάθεσης που συνοδεύει την παρούσα Δήλωση, η εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για να σας προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων και δικτύων ή/και οποιωνδήποτε άλλων  κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.

 

 1. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή / και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την διευκολύνουμε την επίτευξη των σκοπών μας, οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 4 και 5, ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα μοιραστούμε σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση τρίτοι μπορεί να είναι:

 • Συνεργάτες και υπεργολάβοι που παρέχουν στην εταιρεία μας υπηρεσίες αποθήκευσης (data hosting) ή φιλοξενίας δεδομένων ή υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
 • Εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και να τελεσφορήσει αισίως η συναλλαγή μας, όπως πχ οι εταιρείες παράδοσης
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς, ΝΠΔΔ, NΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση, κανονισμό, οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ.
 • Οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί μας σε περίπτωση πώλησης, διάθεσης, συγχώνευσης, εκκαθάρισης της επιχείρησης μας.

 

 1. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση επεξεργασίας, διαγραφής, αλλοίωσης ή άλλης χρήσης αυτών, εφαρμόζει συγκεκριμένες εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους  ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως πχ η ολοκλήρωση της αγοράς σας. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα διαθέτετε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας.

Εάν είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την πολιτική επιστροφών και την αποτροπή απάτης, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπου απαιτείται, ακόμα και μετά το πέρας των αγορών σας και της παραγγελίας και τουλάχιστον μέχρι την διακοπή του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας.

Στην συνέχεια αυτές οι πληροφορίες καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των νομικών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως πελάτες μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ειδικότερα έχετε:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων (όπως αυτή η ανακοίνωση!)
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ή να σταματήσουμε την επεξεργασία ή τη συλλογή τους, σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Το δικαίωμα να διακόψετε την αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή SMS και το newsletter, και να αποσύρετε τη συναίνεσή/συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία που βασίζεται στη συναίνεσή/συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε στοιχεία των δεδομένων σας είτε σε εσάς είτε σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων σας – στην Ελλάδα, στην Αρχή Προστασίας των Δεδομένων http://www.dpa.gr/

 

Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας στο σημείο 10,  «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας»

Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλειπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή την συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας ηλεκτρονικής συναλλαγής, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα (γ) επιβάλλεται από τον νόμο.

Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν άλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής μας. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους  τους  άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

 

 1. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέλουμε πάντα να ακούμε από τους πελάτες μας (ειδικά εάν αισθάνεστε ότι σας έχουμε αμελήσει ή θα μπορούσαμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα).

Αν εσείς:

 • Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση / ενημέρωση.
 • Θα θέλατε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας.
 • Θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται παραπάνω ή έχετε να κάνετε μια καταγγελία.

Σας παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, η οποία θα χαρεί να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε και για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτουμε ακολούθως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση info@steamtuners.com

Ή αν θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση:

Steam Tuners, Μεγίστης 27 Καλλιθέα Αθήνα, 17673

 

Μπορεί να αλλάζουμε αυτή τη σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, για να ανταποκριθούμε καλύτερα και να ενημερώσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Αν κάνουμε σημαντικές αλλαγές, θα το καταστήσουμε σαφές στην ιστοσελίδα μας της εταιρείας ή με άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Steam Tuners.

 

 

 

7.1 Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες και υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρίας μας «STEAMTUNERS», είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, forums, blogs, κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και προϊόντα μας.

7.2 Η Εταιρία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Δημιουργών, Καταναλωτών, Χρηστών και Επισκεπτών τα οποία καταχωρούνται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι το «STEAMTUNERS» είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν.3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης που δίδεται με την παρούσα, και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «STEAMTUNERS» και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

7.3 Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με το «STEAMTUNERS» τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. Συνεργαζόμενες Εταιρίες Αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο.

7.4 Επίσης, κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση των υπηρεσιών του «STEAMTUNERS», η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

7.5 Το «STEAMTUNERS» επιτρέπει σε όσους έχουν εγγραφεί, έχοντας δώσει προσωπικά τους στοιχεία, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό.

8.1 Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο υπολογιστή σας και συγκρατούν τις ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται για την συγκράτηση των ρυθμίσεών σας (χώρα επιλογής, είδη που έχετε δει κτλ) καθώς και για την καλύτερη κατανόησή μας ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των Χρηστών, των Καταναλωτών ή και Επισκεπτών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς

8.2 Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο έτσι και το «STEAMTUNERS» έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε Χρήστη, Καταναλωτή ή και Επισκέπτη, πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.) καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

8.3 Για την ασφαλή πλοήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS» καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με αυτό, η Εταιρία μας, όντας πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.4070/2012 (Α’82/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Διευκρινίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των cookies είναι η προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη ή του Επισκέπτη. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα για την εμφάνισή της και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή του Χρήστη, του Καταναλωτή ή του Επισκέπτη (functional cookies). Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συγκατατίθεστε και στη χρήση των cookies ως ανωτέρω.

9.1 Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος «STEAMTUNERS», δεν είναι προϊόντα της Εταιρίας μας αλλά χειροποίητα προϊόντα των συμβεβλημένων με την Εταιρία μας Δημιουργών, οι οποίοι και επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσω του Δικτυακού Τόπου «www.SteamTuners.gr» (Shop in Shop), και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρουμε για αυτά.

9.2 Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση πρέπει να είναι χειροποίητα ή και μεταποιημένα αλλά σε καμία περίπτωση βιομηχανοποιημένα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προϊόντων που προβάλλονται μέσω του «STEAMTUNERS» οφείλουν να είναι άριστης ποιότητας με αποτέλεσμα τη διάρκεια στο χρόνο των εν λόγω προϊόντων. Ο Δημιουργός μπορεί να διαθέσει προς πώληση συγκεκριμένα χειροποίητα ή μεταποιημένα προϊόντα που υπάγονται στις εξής κατηγορίες: κοσμήματα, είδη ένδυσης ή υπόδησης και αξεσουάρ, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, έργα τέχνης, είδη δώρων, είδη σπιτιού, είδη για το παιδί, εν γένει οικιακά σκεύη και διακοσμητικά, καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς, καθώς και συναφή και παρεμφερή με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατασκευασμένα ή σχεδιασμένα από κάθε είδους υλικό (μέταλλο, δέρμα, ύφασμα κτλ). Ρητά απαγορεύεται να διατεθούν προς πώληση μέσω του «STEAMTUNERS» παντός είδους τρόφιμα.

9.3 Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του «STEAMTUNERS» δεν αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, και μάλιστα τα περισσότερα συνοδεύονται από κάρτα εγγύησης και γνησιότητας. Σε αντίθετη περίπτωση το «STEAMTUNERS» ουδεμία ευθύνη φέρει δεδομένου ότι τα προϊόντα που προβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου «www.SteamTuners.gr» δεν ανήκουν στην κυριότητα της Εταιρίας. Η Εταιρία εξασφαλίζει ότι η διάθεση των προϊόντων στο ευρύ καταναλωτικό κοινό δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη και δεν προσβάλει τη δημόσια αιδώ. Κρυφές συνεννοήσεις μεταξύ Δημιουργών – Καταναλωτών για την κατάρτιση μιας σύμβασης πώλησης χωρίς τη διαμεσολάβηση του «STEAMTUNERS» («Interference») απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης πώλησης προϊόντος κατόπιν μιας τέτοιας μυστικής συμφωνίας απαλλάσσει το «STEAMTUNERS» από οιαδήποτε ευθύνη και δίνει το δικαίωμα καταγγελίας αυτής.

9.4 Κάθε Δημιουργός φέρει την ευθύνη να ενημερώνει τους Χρήστες/Καταναλωτές σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση με σχετική αναφορά κάτω από την περιγραφή του προϊόντος. Αν θέλετε να παραγγείλετε και να αγοράσετε προϊόν προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στο γούστο σας, το οποίο δεν είναι αναρτημένο στο κατάστημα του δημιουργού, μπορείτε να προβείτε σε παραγγελία αυτού, με την αποστολή εσωτερικού ηλεκτρονικού μηνύματος στον εκάστοτε Δημιουργό. Το «STEAMTUNERS» δύναται να έχει πρόσβαση στα εν λόγω εσωτερικά μηνύματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο. Σε περίπτωση συμφωνίας, ο Δημιουργός θα πρέπει να αναρτήσει εκ νέου το εν λόγω προϊόν και να το προβάλει ως «καινούργιο προϊόν» ώστε να είναι δυνατή η τέλεση της διαδικασίας αγοράς από το σύστημα.

9.5 Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και Φ.Π.Α. (23%). Οι τιμές αυτές αφορούν στα προϊόντα και στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση εκ μέρους των Δημιουργών, οφείλει να γίνει κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης των Χρηστών/Καταναλωτών. Το «STEAMTUNERS» δεν μπορεί να προβαίνει σε τροποποίηση των τιμών των προς πώληση προϊόντων, υπό την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου καθώς και τα ων άρθρων 5.3 και 5.4 του παρόντος.

10.1 Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως Καταναλωτής.

10.2 Για να προβείτε σε παραγγελία προϊόντος μέσω του «STEAMTUNERS», εισάγετε αρχικά τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο Λογαριασμό σας ή δημιουργήστε νέο Λογαριασμό αν είστε νέος Χρήστης. Κατόπιν, επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα προσθέτετε στο Καλάθι Αγορών σας. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας και θα σας ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

10.3 Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία του προϊόντος υποχρεούστε όπως ενημερώνεστε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε καθώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα.

10.4 Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από το «STEAMTUNERS» δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας.

10.5 Εξαιρετικά και μόνο στην περίπτωση οργάνωσης εκθέσεων ή Bazaar από το «STEAMTUNERS» θα μπορούν να γίνονται φυσικές (μη ηλεκτρονικές) πωλήσεις – παραγγελίες, για τις οποίες θα εκδίδεται από την εταιρία το σχετικό παραστατικό, και για τις οποίες θα ισχύουν κατ ‘ αναλογία οι όροι του παρόντος.

11.1 Η πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας, μέσω Πρωτοκόλλου Ασφαλείας Τεχνολογίας SSL (Security Certificate & SSL Technology). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής είτε μέσω ασφαλούς συναλλαγής PayPal, είτε μέσω αντικαταβολής είτε με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί το «STEAMTUNERS».

11.2 Η εκάστοτε Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω της κάρτας που σας έχει παραχωρήσει προς χρήση και που έχετε στην κατοχή σας. Το «STEAMTUNERS» δε δύναται να εγγυηθεί για την ασφάλεια των συναλλαγών σας καθότι ο κίνδυνος αυτός έγκειται στην εκάστοτε Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα που χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή σας. Την ασφάλεια του περιβάλλοντος εισαγωγής των στοιχείων στην οποία θα μεταφέρεστε κατά τη διενέργεια αγοράς, οφείλει να διασφαλίζει η εκάστοτε τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτική κάρτα. Το «STEAMTUNERS» δεν παρακρατά προσωπικά στοιχεία και δεδομένα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών που προβαίνετε. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής/ προπληρωμένης σας κάρτας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα, η οποία οφείλει να διερευνήσει το παράπονο ή την καταγγελία σας. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι συνέβη το γεγονός αυτό να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

11.3 Σε περίπτωση προώθησης και πώλησης των προϊόντων των Δημιουργών σε φυσικό χώρο όπως αναφέρουν οι παράγραφοι 5.8 και 10.5 του παρόντος, η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί τοις μετρητοίς.

12.1 Εφόσον υποβάλλεται την παραγγελία σας, το προϊόν δύναται να σας αποσταλεί με δική σας δαπάνη μέσω των «ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ» {ΕΛΤΑ-(Courier)), Εταιρία με την οποία συνεργάζεται αποκλειστικά το «STEAMTUNERS» με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας της διαδικασίας αποστολής καθώς και της χαμηλότερης δυνατής τιμής προς ευχαρίστηση των Χρηστών/Καταναλωτών. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχετε υποδείξει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας με μοναδική εξαίρεση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 12.3 του παρόντος. Το κόστος αποστολής για αποστολές προϊόντων που δεν ξεπερνούν τα δύο (2) κιλά εντός Ελλάδας ανέρχεται στα δύο (2) Ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (0.40) πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση, που το βάρος του προϊόντος ξεπερνά τα δύο (2) κιλά, τότε και για κάθε επιπλέον κιλό, στο παραπάνω κόστος προστίθενται ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0.90) πλέον Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις, που η αποπληρωμή του προϊόντος έχει οριστεί να γίνει με αντικαταβολή, και το βάρος του προϊόντος δεν ξεπερνά τα δύο (2) κιλά, στο αρχικό κόστος, προστίθεται τέσσερα (4) Ευρώ και πενήντα λεπτά του Ευρώ (0.50) πλέον Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις, που η αποπληρωμή του προϊόντος έχει οριστεί να γίνει με αντικαταβολή και σε περίπτωση, που το βάρος του προϊόντος ξεπερνά τα δύο (2) κιλά, τότε και για κάθε επιπλέον κιλό, στο συνολικό κόστος που ανέρχεται στα έξι (6) Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (0.90) πλέον Φ.Π.Α. προστίθεται ένα (1) Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (0.70) πλέον Φ.Π.Α.

12.2 Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών. Το κόστος αποστολής είναι το ίδιο για αποστολές εντός Ελλάδας και κυμαίνεται μόνο ανάλογα με το βάρος και το μέγεθος του δέματος. Θα γνωρίζετε πάντα το κόστος αποστολής πριν από την τελική χρέωση της παραγγελίας σας.

12.3 Ο χρόνος αποστολής του προϊόντος υπόκειται σε επιφύλαξη εξαιτίας της διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες του καταστήματος του Δημιουργού καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), όπου σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να δηλώσετε εάν επιθυμείτε υπ’ αυτές τις συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

12.4 Η υπογραφή στο σχετικό έντυπο παραλαβής και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητα για την παραλαβή του δέματος.

13.1 Το «STEAMTUNERS» χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο «STEAMTUNERS». Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

13.2 Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν μείνατε πλήρως ικανοποιημένοι από την αγορά σας για κάποιον από τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 13.3, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας (Ν.2251/1994), υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς.

13.3 Οι πιθανοί λόγοι επιστροφής του προϊόντος που είχατε παραγγείλει είναι οι εξής κάτωθι:

α. Μη παραλαβή του προϊόντος λόγω απουσίας του παραλήπτη.

Το προϊόν είτε παραμένει στην Μεταφορική Εταιρία είτε επιστρέφεται στον Δημιουργό. Εάν ο Καταναλωτής επιθυμεί να ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το «STEAMTUNERS» μέσω email και κατόπιν επικοινωνίας του «STEAMTUNERS» με την Μεταφορική Εταιρία να οριστεί νέα ημερομηνία αποστολής με χρέωση του Καταναλωτή.

β. Αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του προϊόντος έχει γίνει μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας ή μέσω της ασφαλούς συναλλαγής PayPal, ή με κατάθεση του πληρωτέου ποσού στον λογαριασμό που διατηρεί το «STEAMTUNERS», ο Καταναλωτής δε δικαιούται επιστροφή των χρημάτων. Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του προϊόντος γίνεται μέσω αντικαταβολής τότε είναι δυνατή η πολιτική μη παραλαβής του προϊόντος και μην πληρωμής αυτού. Το προϊόν πάντα επιστρέφεται στον Δημιουργό του.

γ. Μη ανταπόκριση του προϊόντος στην περιγραφή του ή και ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ).

Όπως ρητά αναφέρεται στις παραγράφους 9.1 και 14.7 του παρόντος, κάθε Δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση μέσω του «STEAMTUNERS». Ως λογική απόρροια τούτου, κάθε Δημιουργός έχει τη δική του πολιτική επιστροφής προϊόντων η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με τις αρχές της καλής πίστης («in good will»), και η οποία δεν αποτελεί ευθύνη του «STEAMTUNERS». Εν προκειμένω, σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος στον Δημιουργό του λόγω έλλειψης ανταπόκρισης αυτού στην περιγραφή του ή λόγω ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ), το «STEAMTUNERS» κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Μεταφορική Εταιρία, θα μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία και με τα δύο μέρη για τη διασφάλιση μιας ικανοποιητικής λύσης και για τα δύο μέρη, σύμφωνη με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο Δημιουργός θα έχει κάθε δικαίωμα να αποζημιώσει τον Καταναλωτή με τον πλέον κατάλληλο κατά τη γνώμη του τρόπο, η επιστροφή χρημάτων όμως αποτελεί ευθύνη του «STEAMTUNERS» σύμφωνα και με τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία του «STEAMTUNERS» είναι οι Καταναλωτές να παραμένουν ευχαριστημένοι καθ’όλη τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου.

13.4 Η εν γένει πολιτική ακύρωσης της παραγγελίας και επιστροφής του προϊόντος ορίζεται από τον κάθε Δημιουργό και όχι από το «STEAMTUNERS» ευθύνεται μόνο για την τήρηση της ορθής διαδικασίας πώλησης του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση και με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2251/1994, ως αυτός ισχύει σήμερα, το επιτρεπόμενο για επιστροφές χρονικό διάστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

14.1 Η Εταιρία δεν διατελεί ενεργό ρόλο στην αγοραπωλησία των προϊόντων και συνεπώς δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο «STEAMTUNERS» ούτε επίσης τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή/ και νομικά ελαττώματά τους, ούτε τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που διατυπώνονται από κάθε Δημιουργό, ούτε επίσης την δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των Χρηστών και Επισκεπτών για αγορά.

14.2 Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντος που είναι προϊόν εγκλήματος, σε περίπτωση που προκληθεί κάποια αλλεργική ή εν γένει δερματολογική ή άλλη αντίδραση από τη χρήση ενός καλλυντικού ή και άλλου προϊόντος ή τέλος σε περίπτωση οιαδήποτε διαφοράς προκύψει, οι Καταναλωτές, Χρήστες καθώς και οι Επισκέπτες καθιστούν αζήμια και απαλλάσσουν την Εταιρία από κάθε και οιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής του «STEAMTUNERS» ήτοι την προβολή του προϊόντος του Δημιουργού και την διαμεσολάβηση μεταξύ του Δημιουργού και του Καταναλωτή για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.

14.3 Επιπρόσθετα, κάθε Καταναλωτής, Χρήστης ή και Επισκέπτης υποχρεούται να εξαιρεί, να καθιστά αζήμια και να απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από κάθε απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από υποτιθέμενη αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων. Επιπλέον το «STEAMTUNERS» σε περίπτωση φιλονικίας μεταξύ των Χρηστών/ Καταναλωτών για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπέχει καμία ευθύνη.

14.4 Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Δικτυακού Τόπου «www.SteamTuners.gr» ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

14.5 Σε περίπτωση που ο Δημιουργός, μετά την κατάρτιση της πώλησης, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος, το «STEAMTUNERS» ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του Καταναλωτή.

14.6 Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο «www.SteamTuners.gr» και στις υπηρεσίες του, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή κάποιας υπηρεσίας του ή/και αδυναμία πρόσβασης στο «STEAMTUNERS» καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα προκύψουν από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω.

14.7 Ουδεμία εγγύηση παρέχεται και το «STEAMTUNERS» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν φτάσουν στον Καταναλωτή κατόπιν της παραγγελίας αυτών σε άρτια κατάσταση καθώς και σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή που είχε δώσει ο Δημιουργός για αυτά. Υποχρεούται όμως η Εταιρία να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των παραγγελιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

15.1 Εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Δημιουργών, τρίτων, συνεργατών και φορέων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου «www.SteamTuners.gr» είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη αυτού.

15.2 Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη) στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.SteamTuners.gr», το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στη Δικτυακή Τοποθεσία ή που προσπελάζεται ως μέρος της υπηρεσίας, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από εμάς και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της Δικτυακής Τοποθεσίας, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών) ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας (ή στην ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων αυτής). Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε οποιονδήποτε τίτλο στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε να επιχειρήσετε τέτοια ενέργεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

15.3 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στο «STEAMTUNERS» ούτε επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση του για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρίας. Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος, ιδέας ή άλλο ενός Δημιουργού ή Τρίτου είτε εντός της Δικτυακής Τοποθεσίας www.SteamTuners.gr είτε εκτός, το «STEAMTUNERS» δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον Δικτυακό Τόπο του «STEAMTUNERS» («Re-posting Content») σε κάποια άλλη Ιστοσελίδα και μάλιστα χωρίς να προκύπτει η πηγή (ήτοι το «STEAMTUNERS»), το «STEAMTUNERS» δε φέρει ουδεμία ευθύνη και ως εκ τούτου υπόκειται στους κινδύνους που επαφίονται με το Διαδίκτυο.

15.4 Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής Τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή Τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

15.5 Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου «STEAMTUNERS» ανήκει στην Εταιρία (ή στους δικαιοπαρόχους αυτής).

15.6 Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή Τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που προσπελάζεται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας ανήκουν στον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή τον Δημιουργό και μπορεί να προστατεύονται από τα ισχύοντα δικαιώματα δημιουργού ή άλλο νόμο.

15.7 Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.SteamTuners.gr» θεωρείται (και το «STEAMTUNERS» το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

15.8 Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στο «STEAMTUNERS» από εσάς ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από την Εταιρία σχετικά με κάποια υπηρεσία ή τη Δικτυακή Τοποθεσία εν γένει (σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση καλούνται «Ιδέες») θα θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας, και δια του παρόντος εκχωρείτε μέσω τωρινών και μελλοντικών εκχωρήσεων κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών στην Εταιρία.

16.1 Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS» είναι δυνατόν να αναρτώνται παντός τύπου διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών.

16.2 Το «STEAMTUNERS» δίνει τη δυνατότητα στους Δημιουργούς, κατόπιν χρέωσης, να διαφημιστούν εσωτερικά, μέσω δηλαδή του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος. Το τέλος αμοιβής δύναται να αναπροσαρμόζεται αυτοβούλως, χωρίς σχετική προειδοποίηση.

16.3 Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό.

16.4 Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Δημιουργού, του Καταναλωτή, του Χρήστη και του Επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο «STEAMTUNERS» και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

16.5 Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα «www.SteamTuners.gr» (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

16.6 Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στο «STEAMTUNERS» θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρία δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

*Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Το «STEAMTUNERS» προσφέρει στους Δημιουργούς υπηρεσίες φωτογράφισης, κειμενογραφίας και σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας, κατόπιν επιπλέον χρέωσης. Το τέλος αμοιβής δύναται να αναπροσαρμόζεται αυτοβούλως, χωρίς σχετική προειδοποίηση.

17.1 Όπου η Δικτυακή Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για δική σας ευκολία.

17.2 Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε στα αντίστοιχα web sites και σελίδες τα οποία φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το «STEAMTUNERS» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιωνδήποτε άλλο τρόπο.

17.3 Η Εταιρία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με τη δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

18.1 To Ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την ονομασία «Blog», είναι μορφή Ιστοχώρου. Αποτελείται από μια λίστα καταχωρήσεων και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν (πολιτικά, κοινωνικά, υγείας, μουσικά, αθλητικά, τεχνολογίας, τέχνες, κ.α.). Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτό παραθέτοντας τις απόψεις του, τα σχόλια του ή αναρτώντας οτιδήποτε αναφορικά με το θέμα που αναπτύσσεται κάθε φορά.

18.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται και που περιλαμβάνονται στο «Blog» του «STEAMTUNERS» αποτελούν μία προσφορά προς τον Επισκέπτη/Χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

18.3 Το «STEAMTUNERS» αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του «Blog». Οποιαδήποτε ανάρτηση στο «Blog» του «STEAMTUNERS» γίνεται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τους διαχειριστές του εν λόγω «Blog» για την εξασφάλιση της σωστής παρουσίασης και της ποιότητας του περιεχομένου των αναρτήσεων. Για να αναρτήσει κάποιος Δημιουργός/Χρήστης/Καταναλωτής πρέπει πρώτα να στείλει μέσω email το περιεχόμενο της ανάρτησης που επιθυμεί να κάνει, συνοδεύοντάς τo με κάποια φωτογραφία ή και εικόνα εάν το επιθυμεί. Το«STEAMTUNERS» δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει τη σχετική ανάρτηση που επιθυμεί να κάνει ο αιτών. Οι Επισκέπτες/Χρήστες του «Blog» που διατηρεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS», χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.

18.4 Ο Δημιουργός κάθε Καταστήματος που «φιλοξενεί» το «STEAMTUNERS» έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αναρτήσεις αναφορικά με την κατάστασή του, τις σκέψεις του, τα προϊόντα του, το Κατάστημά του και γενικά έχει την δυνατότητα να αναρτά ό,τι εκείνος επιθυμεί (Status). Το «STEAMTUNERS» δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι Δημιουργοί στα προσωπικά τους Καταστήματα. Όσοι επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες φέρουν και την αντίστοιχη ευθύνη.

18.5 Εάν το «STEAMTUNERS» λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες των καταστημάτων που «φιλοξενεί», θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, είναι παράνομο, ανήθικο ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του Δημιουργού που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Το ίδιο δικαίωμα έχει στις ανωτέρω περιπτώσεις και αναφορικά με την ύπαρξη και λειτουργία του Blog που διατηρεί (βλ. Διαγραφή Λογαριασμού Χρήστη). Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι Δημιουργοί και οι Επισκέπτες/Χρήστες να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές σελίδες των Καταστημάτων τους και στο Blog αντιστοίχως.

18.6 Το «STEAMTUNERS» συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική του σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Ο Επισκέπτης/Χρήστης για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί το «STEAMTUNERS» στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει να έχει ήδη ή να δημιουργήσει το δικό του Λογαριασμό σε αυτά, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχούς Όρους Χρήσης αυτών. Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του «STEAMTUNERS» και καμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρία αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

19.1 Η Εταιρία και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «STEAMTUNERS» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους χρήσης και Γενικούς Όρους Συναλλαγών δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο «STEAMTUNERS» . Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρίας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

19.2 Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το «STEAMTUNERS» διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το «STEAMTUNERS» εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

19.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.